سامانه حرم

     
حوزه رسانه ای مبین
"توجه! سایت در حال تکمیل است و ممکن است جلسات بعضی دوره ها هنوز بارگزاری نشده باشد. ضمنا مطالب مندرج در این پایگاه، الزاماً بیان‏گر نظر بنیاد آموزشی مبین نیست و صحت و مسئولیت مطالب مطروحه در دوره ‏ها نیز به عهده اساتید آن است."

خارج فقه - مضاربه - 1398
توضیحات

نام درس:

خارج فقه - مضاربه - 1398

موضوع:

فقه

نام کتاب:
نام استاد:

حمید درایتی

زبان:

فارسی

شماره جلسه:

مکان:

مشهد